Identification
NameDNA-binder
ChEBI IDNot Available
ChEBI NameNot Available
ChEBI DefinitionNot Available
Associations
Compounds
CompoundReference TypeReference
MethyleugenolDATABASEDUKE
SafroleDATABASEDUKE
ElemicinDATABASEDUKE
1-Methoxy-4-(2-propenyl)benzeneDATABASEDUKE
NutrientsNot Available